Algemene Voorwaarden Verloskundig Echohuis Harlingen


TOTSTANDKOMING
De overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) komt pas tot stand op het moment dat het Verloskundig Echohuis Harlingen aan de cliënt schriftelijk (al dan niet per e-mail) of d.m.v een telefonische afspraak heeft kenbaar gemaakt en daarmee dat de opdracht is aanvaard.

 

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie aanvaardt opdrachtgever dat het Echohuis niet aansprakelijk is voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Opdrachtgever draagt zelf volledig de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de zwangerschapsbegeleiding indien daar behoefte toe bestaat. Opdrachtgever beseft dat de betreffende persoon die de echo afneemt niet de vereiste specificaties bezit om enige (medische) uitspraak te kunnen doen over de gezondheid van het ongeboren kind. Het consult is een vrije keus van de individuele opdrachtgever. Vooraf wordt gekozen voor een van de aangeboden echo’s. Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven en het Echohuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur.

Het Echohuis is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek en opdrachtgever vrijwaart het Echohuis tevens voor enige aanspraken van derden hieromtrent.

Het Echohuis is niet aansprakelijk voor enige schade – in welke vorm dan ook – aan cliënt en/of het ongeboren kind. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.

 

BETALING
De betaling geschiedt à contant of door pinnen voor aanvang van de afspraak. De tarieven kunnen worden aangepast. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van het Echohuis.

 

ANNULERING
Annulering door de opdrachtgever dient minimaal 24 uur voor de aanvang van de afspraak plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, wordt € 50,00 in rekening gebracht.

 

MATERIALEN
Het Echohuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door het Echohuis gebruikte opslagmedia (DVD-R’s, DVD+R’s, DVD-RW’s, USB sticks). Het gebruikte opslagmedium zal ter plaatse worden getest, doch het Echohuis kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook door opdrachtgever elders kan worden afgespeeld en opdrachtgever vrijwaart het Echohuis voor enige schade die daaruit zou mogen ontstaan.

 

INSPANNINGSVERPLICHTING
Daar het uiteindelijke resultaat van de echo – zeker in geval van drie-dimensionale (3D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, kan er door het Echohuis geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen niet plaats vinden indien cliënt ontevreden is. Cliënt zal dan een nieuwe afspraak maken.

 

OVERMACHT
Indien in geval van overmacht aan de zijde van het Echohuis een reeds bevestigde afspraak geen verdere doorgang kan vinden wordt haar verplichting opgeschort dan wel geannuleerd. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen en/of materialen waardoor het voor het Echohuis onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt om de overeenkomst na te komen, dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de opdrachtgever kan worden gevergd. In geval van overmacht is het Echohuis bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht heeft op schadevergoeding. De verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst herleeft indien en voor zover binnen 1 week nadien een nieuwe afspraak gepland kan worden.

 

AUTEURSRECHT
Zonder schriftelijke toestemming van het Echohuis is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.

Het Echohuis heeft de bevoegdheid gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor PR-doeleinden, mits de opdrachtgever nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Het beeldmateriaal zal anoniem worden gebruikt.

 

ALGEMENE BEPALINGEN
Op de tussen het echohuis en opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet-nakoming) van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter.